The share

Irisity AB (publ) was admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market in October 2013. Nasdaq First North Growth Market is an alternative marketplace operated by the various exchanges included in NASDAQ. It does not have the same legal status as a regulated market. Companies on Nasdaq First North Growth Market are governed by First North Growth Market’s rules and not by the legal requirements placed on trading on a regulated market. A placement in a company traded on Nasdaq First North Growth Market is riskier than a placement in a listed company. All companies whose shares are admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors compliance with the rules. NASDAQ Stockholm AB approves an application for admission to trading on Nasdaq First North Growth Market. Irisity AB (publ) was admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market in October 2013. From registration of the Company, the company’s equity and shares have changed as shown in the table below.

Irisity’s share capital is divided into 23 163 351 shares with a quota value of 0.09 SEK per share. A share entitles one votes. All shares carry equal rights to share in Irisity’s assets and profits.

Issued options

(Swedish only.)

Extra bolagsstämma 2015 – Styrelsens-fullständiga-förslag
Extra bolagsstämma 2015 – Bilaga 2
Extra bolagsstämma 2015 – Bilaga 3

Kommuniké om incitamentsprogram finner du här‎.
Kallelse till extra bolagsstämma finner du här.

Bolagsstämman beslutade 2015-08-20 om incitamentsprogram omfattar tre program varav ett var att tilldela personalen sammanlagt 615 000 syntetiska optioner. 595 000 optioner tecknades 2015-09-01 och sista lösendatum var den 2018-11-30. I samband med teckning av de syntetiska optionerna erhöll Bolaget en premie, vilken uppgick till 327 250 kronor och skuldfördes samt löpande har marknadsvärderats på balansdagens kurs. När programmet stängdes hade 585 000 optioner realiserats vilket totalt belastat personalkostnader under 2018 med 6 252 225 kronor. Lösenpris uppgick till 9,88 kronor per option och uppräkningsfaktorn var 1,06 efter omräkning för nyemissioner.

Teckningsoptioner i serien 2015/2018 avslutades 2018-09-01 och omfattade 200 000 optioner, varav 125 000 realiserades till en teckningskurs om 7,43 kronor per aktie och till en uppräkningsfaktor av antalet aktier om 1,06 vilket ökade aktiekapitalet med 11 925 kronor och gav ett tillskott av likvida medel om 984 475 kronor.

Den 31 december 2019 återstår endast teckningsoptioner i serien 2015/2020 vilket omfattar sammanlagt 250 000 optioner. Omräkning har skett efter nyemissioner under åren 2016 till 2019, vilket påverkat lösenpris och antal aktier varje option berättigar till. Uppräkningsfaktorn för antal aktier uppgår till 1,10 efter samtliga omräkningar. Det helägda dotterbolaget D.A.R.C. AB återköpte totalt  55 000 optioner under 2018.

Optionsprogram Sista teckningsdag Lösenpris, kr per aktie Utestående optioner per 2015-12-31
2015 Syntetiska optioner 2018-11-30
2015/2018 Teckningsoptioner 2018-09-01
2015/2020 Teckningsoptioner 2020-09-01 12,42 250 000

Teckningsoptionerna har tilldelats styrelseledamöterna, personal och sålts i marknaden och har i samtliga fall överlåtits till optionsinnehavaren på marknadsmässiga villkor. Optionerna innehavs av följande kategorier per optionsprogram:

Kategori/serie 2015 Syntetiska optioner/antal 2015/2018 Teckningsoptioner/antal 2015/2020 Teckningsoptioner/antal
Verkställande direktör 175 000
Övriga ledande befattningshavare 10 000
Styrelsens ordförande 0
Övrig personal 10 000
D.A.R.C AB* 55 000
Totalt 250 000**

 

 

* Av Irisity AB (publ) helägt dotterbolag.

Incitamentsprogram gäller för styrelse och anställda i Irisity. Incitamentsprogrammet innebär att styrelsen och tillkommande styrelsemedlemmar hade rätt att teckna teckningsoptioner och att Irisitys anställda hade rätt att teckna syntetiska optioner enligt fastställda principer. Vid fullt utnyttjande av kvarstående teckningsoptioner kommer utspädningen att motsvara cirka 1,1 procent av totala antalet aktier och röster i Irisity. Omräkning har skett för nyemissioner under 2019.